Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor HomeKey Portugal

Introductie

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, Home Key Portugal, toegankelijk op https://homekeyportugal.com.

Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing en van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle algemene voorwaarden die hier zijn geschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website. Deze Algemene Voorwaarden zijn gegenereerd met behulp van de Algemene Voorwaarden Template en de Privacy Policy Generator.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Afgezien van de inhoud waarvan u de eigenaar bent, bezitten Home Key Portugal en/of haar licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van materiaal van de website in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal op de website;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die van invloed is op de toegang van de gebruiker tot deze website;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • zich bezighouden met datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor u en Home Key Property kan de toegang van u tot delen van deze website op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet deze ook vertrouwelijk behandelen.

Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website betekent "Uw Inhoud" alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Home Key Portugal een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Home Key Property behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en Home Key Portugal geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of de materialen op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies dat u inhoudt.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal  deze website Home Key Portugal, noch een van haar directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. Home Key Portugal, met inbegrip van haar directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij Home Key Portugal in de ruimste zin van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder een toepasselijke wet, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit invloed heeft op de overige bepalingen hierin.

Variatie van voorwaarden

Het is Home Key Portugal toegestaan om deze Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig doorneemt.

Taak

Het is The Home Key Portugal toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Home Key Portugal en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wetten, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Castelo Branco, Portugal voor de beslechting van eventuele geschillen.

® HomeKey Portugal Alle rechten voorbehouden.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 934 850 145 (mobile call)
+351 274834036 (fixed call)